Ranga Patrone (wyłączenie reklam)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – Ranga premium MMORPG.org.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę i skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z oferty Usługodawcy dostępnej w Serwisie.
  2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. „Regulamin” - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
   2. „Usługodawca” – Artur Chmaro prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MMOPLAYA Artur Chmaro”, ul. Marcinkowskiego 5/1, 71-160 Szczecin; adres e-mail: mmoplaya@gmail.com;
   3. „Klient” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu na Podstronie Rangi premium;
   4. „Serwis” – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: https://mmorpg.org.pl/;
 2. WARUNKI DOKONANIA ZAKUPU
  1. Cena produktów lub usług widoczna na Rangi premium podana jest w Złotych Polskich i zawiera podatki.
  2. Dokonanie zakupu wymaga podania adresu e-mail Klienta.
  3. Opcjonalnie, celem otrzymania faktury VAT, Klient podaje imię i nazwisko, nazwę (firmy) i NIP przedsiębiorcy oraz adres do korespondencji (podstawa prawna: art. 106e pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
  4. Ponadto, wymagane jest wyrażenie zgody na:
   1. przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności;
   2. zrealizowanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność danych, które podaje podczas zapisu.
  6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po podaniu wymaganych danych, poprzez kliknięcie przycisku „Zapisuję się i płacę”.
  7. Po zawarciu umowy sprzedaży Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej:
   1. potwierdzenie złożonego zamówienia,
   2. aktualną treść Regulaminu,
   3. wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zgodny z Załącznikiem nr 1,
   4. linki do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  8. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga od Klienta:
   1. dysponowania jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, macOS Safari lub Chrome Android w aktualnej i stabilnej wersji;
   2. posiadania konta poczty elektronicznej (e-mail);
   3. dostępu do Internetu (łącze min. 0,5 Mb/s).
  9. Prawidłowe otrzymanie rangi premium w wymaga od Klienta:
   1. sprzętu komputerowego (laptop lub PC) z dostępem do Internetu
   2. skonfigurowanej przeglądarki internetowej do obsługi streamingu online
 3. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
  1. Aktualne dostępne metody płatności wyświetlane są każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. Usługodawca nie przyjmuje płatności gotówką. Usługodawca przewiduje w szczególności następujące metody płatności, ale mogą one ulegać zmianie:
   1. Google Pay,
   2. Przelewy24,
   3. karta płatnicza (Visa, MasterCard, American Express).
  2. Termin realizacji zamówienia zależny jest od czasu przetworzenia płatności. W szczególnych przypadkach losowych, Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez konsumentów uregulowane są w rozdziale VII Regulaminu. Postanowienia niniejszego rozdziału nie dotyczą konsumentów.
  2.  Klient może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres: mmoplaya@gmail.com
  3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwróci wpłacone przez niego Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.
  4. Usługodawca dokonuje zwrotu pieniędzy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 5. REKLAMACJE
  1. Reklamacje dotyczące rangi premium należy kierować na adres e-mail: mmoplaya@gmail.com niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy konsumentów.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta w związku ze złożoną reklamacją),
   2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
   3. oczekiwania Klienta w przypadku uznania reklamacji za zasadną.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
  4. Usługodawca ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy konsumentów.
 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zwanego dalej „Oświadczeniem”).
  2. Oświadczenie konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający  jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: „MMOPLAYA Artur Chmaro”, ul. Marcinkowskiego 5/1, 71-160 Szczecin lub w formie elektronicznej na adres: mmoplaya@gmail.com.
  3. Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  4. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku konsumentów, Usługodawca rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań konsumenta, oznacza to uznanie reklamacji konsumenta za zasadną.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 9. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Klienta. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta są gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co znajduje wyraz w sporządzonej i przestrzeganej przez Usługodawcę Polityce Prywatności.

 1. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail ważne jest, by Klient zaopatrzył swoje urządzenie w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta. Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę różnorodnych, nowoczesnych technologii „obronnych”, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
  2. W zakresie stosowanej przez Usługodawcę polityki ochrony prywatności oraz informacji o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Usługodawca odsyła do Polityki Prywatności.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin nie będzie wiązać Klientów, którzy zawarli umowę przed wejściem w życie zmian.
  3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem mmorpg.org.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Pod tym samym adresem dostępne są wszystkie archiwalne wersje Regulaminu wraz z informacją o ramach czasowych ich obowiązywania.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  5. Klienci są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym czyjekolwiek dobra osobiste.
  6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu i Podstrony  były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności tych stron w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jej modernizacji lub rozbudowy.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Ostatnie gry

Najnowsze filmy z naszego YouTube